1. CZYM SĄ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE?

 • konsumują 3-5 razy mniej energii do ogrzewania
 • kosztują tylko 5-6% więcej od standardowych i różnica ta z roku na rok maleje (Jeszcze trzy, cztery lata temu były droższe o 7-10%. Zmienia to zasadniczo opłacalność ich budowania.)

Podwyżki cen energii i wzrost kosztów ogrzewania budynków coraz widoczniej wpływają na wzrost zainteresowania nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na obniżenie tych kosztów.

Obowiązujące od 1 stycznia 2009r. nowe regulacje prawne w Polsce obligują właścicieli budynków, które są oddawane do użytku lub wprowadzane do obrotu gospodarczego, do sporządzania świadectw energetycznych. Obowiązek ten  jasno wynika z Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16.12.2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której celem jest poprawa jakości środowiska, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego.

Od dnia 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być zgodna z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m²/rok.

Od dnia 01.01.2014 zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 5 lipca 2013, zmieniające poprzednie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z tymi zmianami zaczną obowiązywać nowe zaostrzone dopuszczalne współczynniki przenikana ciepła dla przegród budowlanych. Kolejne zaostrzenia tych współczynników będą obowiązywały od 01.01 2017 i 01.01.2021. Ostatecznie najbardziej rozpoznawalny wsp. U0 dla ścian w domach mieszkalnych będzie musiał wynosić nie więcej jak 0,2 W/m²K (dla porównania do końca 2013 roku wynosi maksymalnie 0,3 W/m²K).

Od 2014 roku będziemy zwracać uwagę na wsp. EP (kWh/m²rok) określający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do końca 2013 roku był on wyliczany dla każdego budynku osobno i musiał być mniejszy od tzw. współczynnika referencyjnego obliczonego dla danego budynku. Obecnie będzie musiał spełnić maksymalną zadaną wartość jednakową dla każdego budynku.

Od 2014 roku dopuszczalne EP będzie wynosiło 120 kWh/m²rok, od 2017 – 95 kWh/m²rok, a od 2021 tylko 70 kWh/m²rok, co w praktyce wymusi budowanie domów prawie pasywnych bądź zużywających niemal wyłącznie energię odnawialną np. słoneczną.

Współczynnik EP został wprowadzony niedawno, bo od 2009 roku. Najwłaściwiej energooszczędność budynku określa współczynnik EUco, ukazujący zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji. Nie uwzględnia on rodzaju dostarczanej energii, sprawności urządzeń grzewczych, ani strat środowiskowych spowodowanych wyprodukowaniem energii.

Zobaczmy na podstawie wykresu z danymi jak zmieniała się i jak będzie dalej się zmieniać efektywność energetyczna domów budowanych w Polsce.

 

Czym w świetle zmieniających się przepisów są zatem domy energooszczędne?

Stają się rzeczywistością czyli niedługo będą nowym standardem.

O domu energooszczędnym możemy mówić dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, obniżymy poniżej poziomu 70 kWh/m²rok. Podział ten został wprowadzony w europejskiej normie ISO i uzależnia energooszczędność budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku w ciągu roku czyli odpowiada naszemu współczynnikowi EUco.

powyżej 70 kWh/m²/rok – dom poza klasą energooszczędności

30-70 kWh/m²/rok – dom energooszczędny

15-30 kWh/m²/rok – dom niskoenergetyczny

1-15 kWh/m²/rok – dom pasywny

0 kWh/m²/rok – dom zero energetyczny

dom o dodatnim bilansie energetycznym – dom plus eneretyczny

Trzeba zwrócić uwagę, że od 2018 roku wszystkie budowane domy będą energooszczędnymi w dzisiejszym rozumieniu.

Tyle wynika z przepisów. Inną sprawą jest, jak takie domy konstruować. Potrzebna jest tutaj interdyscyplinarna wiedza, doświadczenie i sporo wykonywanych  analiz do każdego projektu.

W skrócie dom energooszczędny jest to taki dom, który posiada:

 • dobrą izolację przegród zewnętrznych w tym stolarki okiennej i drzwiowej
 • zredukowane mostki termiczne
 • wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • wysokosprawną instalację grzewczą

Ponadto, dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii na codzienną eksploatację, tzn. oświetlenie, pracę urządzeń gospodarstwa domowego itp. Powinien zarazem przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery i w miarę możliwości wykorzystywać jak największy procent energii odnawialnej, czyli – słonecznej, wiatrowej, gruntowej, biomasy.

Znając wpływ przegród na utratę ciepła przez budynek, można podjąć odpowiednie działania, mające na celu jego redukcję. Każde z zastosowanych rozwiązań powoduje poprawę w bilansie energetycznym, jednak dopiero użycie ich kompleksowo daje pełny efekt.

Projekty domów energooszczędnych, które od nas otrzymujecie to efekt wielu lat doświadczeń, przemyśleń i praktyki.

DAJEMY WAM SAME KORZYŚCI:

 • optymalizacja rozwiązań
 • dostępność produktów i technologii na polskim rynku
 • dodatkowe nakłady inwestycyjne nie większe niż 5% – 6%
 • krótki czas zwrotu poniesionych wydatków poprzez oszczędności na energii
 • poprawa komfortu zamieszkania

Bardzo ważne jest także to, że dom wybudowany dzisiaj będzie spełniał normy po 2021 roku. Wpłynie to znacząco na jego wartość rynkową.
Nasze projekty domów energooszczędnych dają gwarancję, że wybudowane z nich domy będą cieszyć właścicieli niskimi rachunkami. A im droższa będzie energia tym większe uzyskiwane oszczędności.

Kluczowe cechy domu energooszczędnego

– zwarta bryła budynku sprzyjająca energooszczędności
– odpowiednie usytuowanie na działce (okna skierowane na południe)
– brak mostków termicznych
– okna o niskim współczynniku przenikania ciepła
– bardzo dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne, które ograniczają straty ciepła przez przenikanie
– wyraźny podział budynku na strefy termiczne
– zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
– szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych)
– zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego: pompy ciepła
– zastosowanie energooszczędnych urządzeń nie tylko AGD i oświetlenia, ale również zużywających wodę (baterie łazienkowe, spłuczki, itp.).